Flaş Haber

Meddata ISLEMYAPVIEWISTATISTIK scripti

Meddata hbysler için geçerli ISLEMYAPVIEWISTATISTIK sql scripti

				
					DROP VIEW HASTANE.ISLEMYAPVIEWISTATISTIK;

/* Formatted on 2/10/2020 11:43:50 (QP5 v5.227.12220.39724) */
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW HASTANE.ISLEMYAPVIEWISTATISTIK
(
HASTANE_NO,
TARIH,
KURUM_ADI,
DOSYA_NO,
PROTOKOL_NO,
UCRETI,
ODENEN,
KALAN,
KODU,
GRUP_KODU,
DR,
DRYUZDESI,
DR2,
DRYUZDESI2,
DRPAYI,
DRPAYI2,
ISTEK_NO,
MALZEME_KODU,
ISLEM,
KONS,
KURUM_NO,
BOLUM,
DRADI1,
DRADI2,
TARIH2,
HASTA_A_Y,
GRUP_ADI,
FATURA_TIPI,
ADET,
TTB_BIRIMI,
LAB_GRUP_ACIKLAMA,
ISTATISTIK_GRUBU,
ISTATISTIK_GRUP_ADI,
ISTATISTIK_GRUP_KODU,
BOLUM_ADI,
BOLUM_ADI_1,
"NVL(P.KONTROLMU,'F')",
KURUMTIPI,
ISLEM_TURU,
CALISILAN_LAB,
AMELIYAT_GRUBU,
MEDULA_TAKIP_TURU,
FATURA_NO,
GTARIH,
CTARIH,
GSSMI
)
AS
SELECT NVL (y.hastane_no, 1) hastane_no,
y.tarih,
kr.kurum_adi,
y.dosya_no,
y.protokol_no,
y.ucreti,
y.odenen,
y.kalan,
y.kodu,
y.grup_kodu,
Y.dr,
NVL (Y.dryuzdesi, 0) dryuzdesi,
Y.dr2,
NVL (Y.dryuzdesi2, 0) dryuzdesi2,
NVL (Y.drpayi, 0) drpayi,
NVL (Y.drpayi2, 0) drpayi2,
y.istek_no,
y.malzeme_kodu,
t.islem || m.ADI ISLEM,
T.KONS,
NVL (y.kurum_no, p.kurum_no) kurum_no,
p.bolum,
NVL (dr1.adi_soyadi, '') dradi1,
NVL (dr2.adi_soyadi, '') dradi2,
y.tarih2,
p.HASTA_A_Y,
lg.grup_adi,
y.fatura_tipi,
CASE y.fatura_tipi WHEN 0 THEN y.adet ELSE 0 END ADET,
CASE y.fatura_tipi WHEN 0 THEN y.TTB_BIRIMI ELSE 0 END TTB_BIRIMI,
LGI.lAB_GRUP_ACIKLAMA,
LGI.ISTATISTIK_GRUBU,
LGI.lAB_GRUP_ACIKLAMA,
LGI.ISTATISTIK_GRUBU,
bl.bolum_adi,
bldr.bolum_adi,
NVL (P.KONTROLMU, 'F'),
CASE
WHEN (NVL (kr.GSSMI, 'F') = 'T')
AND (P.KURUM_NO >= 20)
AND (P.kurum_no <> 40)
THEN
'SGK'
WHEN (NVL (kr.GSSMI, 'F') = 'F')
AND (P.KURUM_NO >= 20)
AND (P.kurum_no <> 40)
THEN
'OZELKURUM'
WHEN (P.kurum_no = 40)
THEN
'UCRETSIZ'
WHEN (KR.KURUM_NO < 20)
THEN
'OZELHASTA'
END
AS KURUMTIPI,
T.ISLEM_TURU,
y.CALISILAN_LAB,
T.AMELIYAT_GRUBU,
P.MEDULA_TAKIP_TURU,
Y.FATURA_NO,
P.GTARIH,
P.CTARIH,
KR.GSSMI
FROM hastane.islemyap y,
hastane.islemtipi t,
hastane.malzeme m,
hastane.protokol p,
hastane.dradi dr1,
hastane.dradi dr2,
HASTANE.labgrup lg,
HASTANE.bolum bl,
HASTANE.bolum bldr,
HASTANE.LAB_GRUP_ISTATISTIK LGI,
HASTANE.KURUM KR
WHERE y.protokol_no = p.protokol_no(+)
AND Y.protokol_no > 0
AND p.bolum = bl.bolum(+)
AND y.dr = dr1.dr_kodu(+)
AND DR1.BOLUM = BLDR.BOLUM(+)
AND y.dr2 = dr2.dr_kodu(+)
AND y.grup_kodu = lg.grup_kodu(+)
AND LG.ISTATISTIK_GRUBU = LGI.ISTATISTIK_GRUBU(+)
AND y.kodu = t.kodu(+)
AND y.malzeme_kodu = m.malzeme_no(+)
AND p.kurum_no = kr.kurum_no(+);
				
			

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yardıma mı ihtiyacınız var? Bizimle sohbet edin